بستن اولیه زخم شکم ، زبانه ها و یا پیوندها

در تمامی روشهای مورد بحث است . برای مثال برای کشیدن پوست صورت به زبانه های پوست و بافت زیرین ان نیاز است . .کوچک کردن صورت به زبانه های پوست و بافت زیرین انها ان نیاز است.

کوچک کردن پستان مستلزم استفاده از زبانه های موضعی پوست و زبانه های دور دست برای قرار دادن نوک و هاله پستان در محل مناسب است . سپس زخمها را با روشهای ساده یا چند لایه بستن اولیه می دوزند .

با درک مفاهیم بستن زخم و انتقال بافت بهتر میتوانید درک کنید که جراحی شکم برای رساندن شما به هدفهایتان چگونه انجام مشود .

زمان بحث از زخمهای جراحی زیبایی شکم و اینکه چطور انها را می بندند ، ساده ترین کار این است که با درمان ضایعات پوستی و جوشگاه / جای زخم شروع کنیم . در هر دوی اینها ، زخمی ممکن است با برش ایجاد شود که بعد باید ان را بست.


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader