پیوندهای غضروفی بینی

را میتوان از نواحی گوناگون بدن برداشت ( مثل بینی ، گوش یا دنده ) که پر کننده محکم تری است . نمونه اش برجسته کردن نوک بینی با استفاده از غضروف تیغه بینی یا غضروف گوش است .

پیوندهای استخوانی را میتوان از نواحی گوناگونی برای جراحی بینی گرفت. ( لگن ، لایه بیرونی جمجمه یا دنده ) و تکیه گاه محکم تری برای ناحیه ای معین به وجود اورد .

گاه از این پیوند برای بازسازی یا تقویت ساختمان صورت استفاده میشود . پیوندهای ترکیبی حاوی دو یا چند نوع بافت هستند . و میتوان در مواردی از انها استفاده کرد که ضخامت محلی که باید پر شود بیشتر باشد .یا برای پر کردن بافت نرم و ساختار نگهدارنده ان به کار می رود . نمونه اش پوست و غضرفی است که از گوش برداشته می شود تا جایگزین بخشی از بینی شود که در جراحی سرطان برداشته شده است 

 

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader