پیوند بافتی بینی

در این زبانه

پیوند بافتی بینی است که به طور کامل از منبع خون رسانی خود جدا می شود . و برای پوشاندن یا پر کردن یک ضایعه به کار می رود . بافت پیوندی خون مورد نیاز خود را از بافت پیرامون و زیرین در محل جدید خود تامین میکند .

در برخی از موارد ممکن است از زبانه همراه با پیوند بافت بینی استفاده کرد تا منبع خون رسانی جدیدی فراهم شود . بهترین شکل تعریف پیوندها بر اساس نوع بافتی است که در انها به کار می رود :

پیوندهای پوستی حاوی بخشی از پوست یا تمامی لایه های  بینی ان را میتوان در صورتی که قاعده یک زخم باز سرخ و سالم باشد روی زخم قرار داد.

پیوندهای بافت نرم با استفاده از بافتهای زیر پوست بینی را میتوان برای پر کردن ضایعات بافت نرم به کار برد . معمولا از نیام لایه بافت پوشش عضله و چربی خود فرد برای پیوند بافت نرم استفاده میشود .

هزینه عمل بینی


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader