توده های لگنی سن باروری

تشخیص افتراقی

به سختی میتوان شیوع تشخیص توده های لگنی را در زنان سن باروری تعیین کرد.چون بسیاری از توده های لگنی با جراحی درمان نمی شوند . حالات غیر ژنیکولوژیک یا غیر تخمدانی ممکن است با یک توده تخمدان یا رحمی اشتباه شوند .

شیوع توده های کشف شده در لاپاراتومی مطالعه شده است . گرچه درصد انها با اندیکاسیون های متفاوتی جراحی زیبایی واژن برای جراحی متاثر می شود . اندیکاسیون ارجاع ، نوع تخصص و جمعیت بیماران ( برای مثال درصد بالاتری از مبتلا به میوم رحمی ) توده های خوش خیم مثل کیست تخمدانی عملکردی یا لیومیوم رحمی بدون علامت به طول معمول نیاز به جراحی ندارد .

سن یک عامل مهم برای احتمال بدخیمی است . در یک مطالعه از زنانی که تحت لاپاراتومی برای توده لگنی قرارگرفتند .

بدخیمی تنها 10 درصد زنان جوان تر از 30 سال دیده میشود . و اکثریت این تومورها بدخیمی پایین داشتند . شایع ترین تومورها که حین لاپاراتومی برای توده لگنی یافت میشوند . شامل تراتوم کیستیک خوش خیم یا درموئیدها ( در یک سوم زنان جوان تر از 30 سال دیده میشود ) و اندومتریوما دیده میشود .


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader