اختلالات تخمک گذاری

اغلب موارد خونریزی های ناشی از عدم تخمکک گذاری ناشی از پدیده ای میباشد تحت عنوان estrogen breakthrough مشخص میشود . در صورت فقدان تخمک گذاری و تولید پروژسترون ، اندومتر به تحرکات استروژن همراه با پرولیفراسیون پاسخ میدهد .

در صورت فقدان تخمک گذاری و تولید استروژن اندومتر به تحرکات استروژن همراه با پرولیفراسیون پاسخ میدهد و از طرفی رشد اندومتر بدون ریزش دوره ای منجر به خونریزی ناگهانی بافت واژن ( اندومتر ) شکننده خواهد شد . ترمیم بافت اندومتر با الگوی نامنظم و دیسکرونیزه صورت خواهد گرفت . از سوی دیگر تحریکات اندک استروژن منجر به خونریزی غیرطبیعی و طولانی مدت خواهد شد و این در حالی است که مقادیر بالاتر تحریک سبب رخداد اپیزدهای امنوره همراه با خونریزی شدید و حاد میشود .

اغلب موارد اختلالات تخمک گذاری مربوط به اختلالات اندوکرین میباشد . هیپوتیروئیدی همراه با خونریزی نامنظم هستند . با هیپوتیرئیدی ، اختلالات قاعدگی شامل منوراژی شایع هستند .


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader