هزینه پروتز سینه در کشورهای مختلف جهان

 بر طبق آمار 2016 از سایت بهترین جراح  پلاستیک آمریكا، میانگین هزینه پروتز سینه افزایش دهنده سینه 3719 دلار است. میانگین هزینه برداشتن ایمپلنت های پستان در سال 2016 به مبلغ 2،506 دلار بود.

اگر شما یک نامزد تقویت پستان هستید، لطفا به خاطر داشته باشید که هزینه ها ممکن است متفاوت باشد. هزینه های میانگین که در بالا ذکر شده شامل بیهوشی، امکانات اتاق عمل یا سایر هزینه های مرتبط نیست.

هزینه جراحان برای جراحی زیبایی سینه ممکن است بر اساس تجربه او، نوع و هزینه ایمپلنت های سینه استفاده شده و همچنین محل دفتر جغرافیایی متفاوت باشد.

هزینه های پروتز سینه ممکن است شامل موارد زیر باشد:

     هزینه بیهوشی
     هزینه های بیمارستان یا جراحی زیبایی سینه
     آزمایش های پزشکی
     لباس های پس از جراحی زیبایی سینه
     نسخه دارو
     هزینه جراح پروتز سینه

هنگام انتخاب جراح پلاستیک تایید شده در هیئت مدیره در منطقه خود برای تقویت پستان، به یاد داشته باشید که تجربه جراح و راحتی شما با او همانند هزینه نهایی جراحی نیز مهم است.

افزایش سینه و بیمه درمانی

بیشتر برنامه های بیمه درمانی هزینه های جراحی زیبایی سینه، عوارض مرتبط یا جراحی دیگری را برای بازنگری ظاهر سینه های خود نخواهند گذاشت.

بعضی از حاملها حتی بیماران مبتال به ایمپلنت پستان را نیز شامل نمی شوند.

قبل از افزایش سینه خود، بیمه درمانی خود را دقیقا بررسی کنید.


بسیاری از جراحان پلاستیک ارائه طرح های تامین مالی بیمار برای جراحی تقویت سینه، بنابراین مطمئن باشید که بپرسید.


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe ReaderAmerican Academy of Orthopaedic Surgeons American Association of Hip and Knee Surgeons Orthopaedic Trauma Association CASEY HIP & KNEE International Congress for Joint Reconstruction Alpha Omega Alpha American Joint Replacement registry American Board OF ORTHOPAEDIC SURGERY DC Orthopaedic Surgery /