جدیدترین روش جراحی زیبایی شکم

بخشی از موفقیت نادیا، معجزه به مهارت جراح او، است، که تمرین خود را به جراحی زیبایی شکم  و شکمی برای زنان انجام می دهد. تیم پشتیبانی در

جراحی زیبایی شکم می گوید: "کار واقعی این است که بیمار قبل از جراحی خود عمل می کند،" زیرا از دست دادن وزن چیز آسان برای مامان های

مشغول نیست. "


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe ReaderAmerican Academy of Orthopaedic Surgeons American Association of Hip and Knee Surgeons Orthopaedic Trauma Association CASEY HIP & KNEE International Congress for Joint Reconstruction Alpha Omega Alpha American Joint Replacement registry American Board OF ORTHOPAEDIC SURGERY DC Orthopaedic Surgery /