مشاوره قبــل و بــعد از اعــمال جراحی زیبایی

این حق طبیعی هر فرد هست که با دید باز و آگاهانه اقدام به عمل زیبایی بینی کند . و برای همین امر باید قبل مشاوره بشود و مدل های مختلف را ببیند . بین پزشکهای مختلف نظر بدهند و شکل نهایی و بعد از عمل را نشان بدهند .


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe ReaderAmerican Academy of Orthopaedic Surgeons American Association of Hip and Knee Surgeons Orthopaedic Trauma Association CASEY HIP & KNEE International Congress for Joint Reconstruction Alpha Omega Alpha American Joint Replacement registry American Board OF ORTHOPAEDIC SURGERY DC Orthopaedic Surgery /