بهترین زمان عمل جراحی زیبایی بینی

زمان مشخصی برای عمل جراحی زیبایی بینی مشخص نیست . و به میزان امادگی هر شخص ربط دارد . عمل جراحی زیبایی بینی به فصل خاصی ربطی ندارد . و فرد باید یک هفته وقت کافی برای استراحت داشته باشد . محدودیت سنی خاصی برای عمل جراحی زیبایی بینی مشخص نشده است . کاندید عمل جراحی زیبایی بینی نباید مشکل خاصی داشته باشد . و در صورت داشتن مشکل قلب ای باید حتما پزشک خود را در جریان بگذارد


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe ReaderAmerican Academy of Orthopaedic Surgeons American Association of Hip and Knee Surgeons Orthopaedic Trauma Association CASEY HIP & KNEE International Congress for Joint Reconstruction Alpha Omega Alpha American Joint Replacement registry American Board OF ORTHOPAEDIC SURGERY DC Orthopaedic Surgery /