پولیپ ها ، AUB-P

پولیپ های اندومتری علت شایع خونریزی بین قاعدگی ، خونریزی قاعدگی شدید ، خونریزی نامنظم و خونریزی پس از یائسگی است و همراهی با استفاده از تاموکسفن و قاعدگی دردناک و نازایی دارند . همانند میوم ها ، اکثریت پولیپ های اندومتری بدون علامت هستند .

انسیدانس پولیپ اندومتر با سن در طی سال های باروری افزایش می یابد . تشخیص بر پایه ضخامت اندمتر حین سونوگرافی واژینال و الگوی عروقی خونی تغذیه کننده است که ممکن است که افتراق پولیپ های اندمتر از فیبروم داخل حفره و از بدبختی اندمتر کمک کننده باشد . بررسی یا هیستروسکوپی یا ارزیابی میکروسکویی بافت به دست امده از بیوپسی انجام شده در مطب یا نمونه کورتاژ برای اثبات تشخیص لازم است . آیا پولیپ نیاز به برداشتن دارد یا اینکه چه وقت باید ان را برداشت به خوبی مشخص نیست به ویژه اگر پولیپ فاقد علامت بوده و یک یافته اتفاقی باشد . جراحی زیبایی واژن

تاثیر پولیپ ها بر روی بارداری مشخص نمی باشد . بنابراین شواهدی وجود دارد که برداشتن پولیپ ممکن است شانس بارداری را در زنان نابارور افزایش دهد . یک مطالعه تصادفی از دانمارک با استفاده از سونوگرافی واژینال و سونوهیستروگرافی نشان داد که پولیپ ها در 5/8 درصد موارد پیش از یائسگی و 11/8 درصد پس از یائسگی فاقد علامت است . در این مطالعه خونریزی غیرطبیعی در 38% افراد بدون پولیپ در مقابل 13% افراد به پولیپ گزارش شده است . پولیپ اندومتر می تواند خودبه خود از بین برود ، گرچه مشخص نیست شیوع این پدیده چقدر است . در یک مطالعه از زنان بدون علامت میزان رگرسیون 1 ساله 27% بود .

پولیپ های کوچک تر به احتمال بیشتری بهبود می یابند و پولیپ های بزرگتر به احتمال بیشتری متجر به خونریزی غیرطبیعی میشوند . در حالی که پولیپ ممکن است با گذشت زمان خود به خود بهبود یابد ، یک سوال بالینی مهم ان است که ایا احتمال تغییر شکل به بدخیمی وجود دارد یا نه ؟

به علت اینکه حتی پولیپ های بدون علامت معمولا در زمان تشخیص برداشته می شوند پاسخ به این سوال مشکل است . شانس تغییرات بدخیم یا پیش بدخیم در پولیپ های اندومتر به نظر در زنان قبل از یائسگی کاملا پایین به نظر میرسد و در میان زنان پس از یائسگی بالاتر است . گزارش خونریزی از 24% موارد تغییرات پیش بدخیم و 13درصد در موارد بدخیمی متفاوت است


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader