خونریزی غیرطبیعی واژینال در نوجوانان

برای ارزیابی خونریزی واژینال در نوجوانان ، نیازمند فهم رنج سیکل های نرمال قاعدگی هستیم . در طول 5-2 سال پس از منارک اغلب سیکل ها غیر تخمک گذار هستند .

 برخلاف اینکه تا حدی منظم هستند با رنج 45-21 روز برخلاف بالغین جوان که سیکل هایشان در ترمیم واژن معمولا 38-21 روز است . نماد سیکل 10 روز و طول سیکل 21 تا تقریبا 45 روز تا 2 سال پس از منارک محقق میشود .

میانه طول سیکل 4/7 روز است . 89% سیکل ها 7 روز طول میکشند .میانگین خونریزی به ازای سیکل 35 سی سی است و اجزا اصلی خونریزی منس بافت اندومتر است . 80 سی سی در سیکل تعریف خونریزی سنگین قاعدگی است و خونریزی راجعه بیش از 80 سی سی باعث انمی میشود . گرچه استفاده کلینیکی از 80 سی سی سوال برانگیز است چرا که نه پزشک و نه زنان نمی توانند حجم خونریزی را تخمین بزنند .

تمرین بالینی شایع سوال در مورد این است که چند پد و جند تامپون در یک روز با خونریزی ترمیم واژن  سنگین به ازای هر سیکل استفاده میشود که این کار یک تخمین خام از میزان خونریزی به دست میدهد .

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader