مدیریت خونریزی واژینال پیش از بلوغ

مدیریت خونریزی واژینال پیش از بلوغ به سمت علت خونریزی است . اگر ترشح خونی حاصل ولوواژینیت غیر اختصاصی باشد و به طور پایدار باقی بماند

ارزیابی بعدی جهت بررسی جسم خارجی باید انجام شود .ضایعات پوستی ( تحریک مزمن ) و لیکن اسکلروز ، مدیریت مشکلی دارند و میتواند با یک دوره استروئید موضعی درمان شوند لیکن اسکلروز اغلب نیازمند استروئید های موضعی با قدرت خیلی بالا هستند و درمان ادامه دار نگهدارند لازم دارند . تومورهای تخمدانی و واژینال باید با مشورت ژنیکولوژیست انکولوژیست مدیریت شود .

 

مدیریت خونریزی واژینال


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader