توده های لگنی واژینال پیش از بلوغ زنان

حضور توده های لگنی پیش از بلوغ / علل قابل لمس توده های لگنی که در معاینه لگنی یافت میشود یا در مطالعات رادیولوژیک یافت میشوند به طور وسیع در بچه های پیش از بلوغ نسبت به نوجوانان یا زنان پست منوپوز متفاوتند

 توده لگنی ممکن است در منشا ژنیکولوژیک باشد یا برخاسته از دستگاه ادراری یا روده باشد . علل ژنیکولوژیک توده های لگنی میتواند رحمی ، آدنکسال ، یا به طور ویژه تخمدانی باشد . به علت ظرفیت کوچک لگن کودکان پیش از بلوغ ، توده لگنی خیلی سریع از نظر موقعیت ، شکمی میشود و همین طور که بزرگ میشود در معاینه شکمی قابل لمس است . توده های تخمدانی در این سن ممکن است بدون علامت باشند .

رباط های تخمدانی در ناحیه تنگی واژن در نتیجه موقعیت شکمی تومورهای تخمدانی طویل میشوند و بنابراین مستعد پیچش تخمدان میشوند .تورشن ادنکس به احتمال بیشتر با توده های تخمدانی اتفاق می افتد و نه زمانی که تخمدان سایز نرمال داشته باشد ، پیچش تخمدان نرمال در نوجوانان و بالغین نادر است . اما در دختران پیش از بلوغ با احتمال بیشتری اتفاق می افتد . نشانه های تورشن شامل : شروع حاد درد شکمی شدید همراه با تهوع و استفراغ است . تورشن راجعه همچنین و به وسیله حمله های متعدد درد شدید متناوب مشخص میشود .

ضربه میتواند علت خونریزی واژینال باشد .


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader