بلوغ زودرس/ خونریزی واژینال

خونریزی واژینال در فقدان خصوصیات ثانویه جنسی ممکن است حاصل بلوغ زودرس باشد

گرچه در بلوغ نرمال هم شروع جوانه پستانی یا رشد موهای پوبیک به احتمال زیاد قبل از خونریزی واژینال اتفاق می افتد .مطالعات مشاهده ای بزرگ پیشنهاد کرده است که شروع تغییرات بلوغ جوانه پستانی ممکن است زودتر از زمان مورد انتظار اتفاق بیفتد . بررسی بلوغ زودرس برای دخترانی با رشد بلوغی زودتر از 8 سال پیشنهاد میشود . گایدلاین ها پیشنهاد کردند که بررسی دختران سفید پوست زودتر از 7 سال و دختران افریقایی /امریکایی جوانتر از 6 سال که یا رشد پستان و یا موهای پوبیس دارند ، صرفنظر از سن مرسوم 8 سال انجام شود .

یک پانل معتبر پیشنهاد کرده است که شواهد مختلفی وجود دارد که شواهد پایه ای بلوغ در سنین جوانتر در دختران ایجاد میشود


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader